Obchodné podmienky plagátovania RENGL Slovensko, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Zhotoviteľom je podľa týchto obchodných podmienok plagátovania (ďalej len „podmienky“) RENGL Slovensko, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO 35877979.
  2. Objednávateľom je podľa týchto obchodných podmienok každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá si formou písomnej objednávky alebo písomnej zmluvy (ďalej len „zmluvné dohodnutie“) objedná u zhotoviteľa uskutočnenie diela - plagátová kampaň (ďalej len „kampaň“).
  3. Objednávka vystavená objednávateľom musí obsahovať pravdivé údaje o názve alebo mene objednávateľa, ďalej jeho sídlo, IČO, prípadne dátum narodenia, počet a veľkosť plagátov, názov a dobu trvania kampane (od - do), lokalitu (mesto), podpis a prípadne pečiatku a DIČ.
  4. Plagátové plochy (ďalej len „plochy“) sú podľa týchto podmienok valce, dosky alebo inak tvarované zariadenia, na ktoré sa lepia plagáty maximálna veľkosť normalizovaného formátu A0. Plagáty lepí zhotoviteľ na plochy tam, kde je voľné miesto.
  5. Platné informácie o cenách, štandardných výlepových dňoch, umiestnení plôch, prevádzkach, kontaktných údajoch a týchto i prípadných ďalších podmienkach zverejňuje zhotoviteľ na internetových stránkach www.rengl.eu.
 2. Kampane
  1. Objednávky kampaní prijíma zhotoviteľ na svojich prevádzkach a ďalej na miestach k tomu určených (ďalej len „zberné miesta“).
  2. Štandardným výlepovým dňom je obvykle nedeľa. V zhotoviteľom vybraných lokalitách môžu byť stanovené aj iné výlepové dni. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo uskutočniť výlep plagátov v odôvodnených prípadoch i mimo štandardný výlepový deň, najneskôr však do tretieho dňa nasledujúceho po štandardnom výlepovom dni.
  3. V prípade že je štandardný výlepový deň alebo deň uzávierky príjmu plagátov štátom uznaný sviatok, vyhradzuje si zhotoviteľ právo zmeny štandardného výlepového dňa alebo dňa uzávierky príjmu plagátov na iný termín, obvykle najbližší nasledujúci alebo predchádzajúci pracovný deň.
  4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo stanoviť aj ďalšie štandardné výlepové dni.
  5. Zhotoviteľ vylepí plagáty objednávateľa aj v iný ako štandardný výlepový deň. Urobí tak len po predchádzajúcej dohode s objednávateľom a s príplatkom podľa cenníku platného v deň prijatia objednávky. Takýto výlep plagátov je považovaný za expresný.
  6. Uzávierka príjmu objednávok s výlepom v štandardný výlepový deň je stanovená zhotoviteľom na posledný pracovný deň pred štandardným výlepovým dňom, t. j. väčšinou v piatok, a to do 12:00 hodín. Tento termín však platí len vtedy, ak sa nachádza zberné miesto v rovnakom meste, kde majú byť plagáty lepené. Uzávierka príjmu objednávok, ktorých plagáty majú byť lepené v inom meste, než v ktorom sa nachádza zberné miesto je zhotoviteľom stanovená na tri pracovné dni pred štandardným výlepovým dňom, t. j. väčšinou v stredu, a to do 12:00 hodín.
  7. Plagáty kampaní, ktoré objednávky prijal zhotoviteľ až po termíne uzávierky stanovenom v bode 2.6. vylepí zhotoviteľ až v budúcom štandardnom výlepovom dni alebo po dohode s objednávateľom expresne za príplatok, a to aj na úkor prípadného skrátenia doby trvania kampane.
 3. Ceny a platobné podmienky, elektronická fakturácia, špeciálne služby a storno poplatky
  1. Zhotoviteľ prijíma úhradu ceny kampane obvykle vopred v hotovosti, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Cena sa vypočíta podľa cenníku platného v deň prijatia objednávky alebo podľa ceny stanovenej písomnou zmluvou medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ceny stanovuje zhotoviteľ obvykle v EUR.
  2. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň fakturácie alebo deň prijatia hotovostnej platby alebo deň skončenia kampane - podľa toho, čo nastane skôr.
  3. Pre prípad omeškania s úhradou ceny kampane je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ uhradí zhotovite-ľovi všetky náklady spojené s prípadným vymáhaním neuhradenej ceny kampane vrátane nákladov na právne zastúpenie a nákladov súdneho či obdobného konania.
  4. Dňom prijatia úhrady ceny kampane sa rozumie deň prijatia hotovosti zhotoviteľom alebo pripísanie ceny na zhotoviteľov bankový účet.
  5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo stanoviť príplatky za obstaranie fotodokumentácie vylepených plagátov, expresný výlep, špeciálne umiestnenie plagátov, spolu vylepenie plagátov vedľa seba, umiestnenie plagátov priamo na vybrané plochy, dodatočné obstaranie zoznamu vylepených plagátov a ďalšie nadštandardné služby.
  6. Požiadavky objednávateľa na služby špecifikované v bode 3.5 je možno dohodnúť individuálne, a to vždy výhradne v písomnej objednávke. Iné ako takto dohodnuté požiadav-ky nebudú brané zhotoviteľom na vedomie.
  7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v cenníku stanoviť najnižšiu možnú cenu kampane, aby pokryl svoje náklady spojené s jej realizáciou. Taká cena je minimálna.
  8. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi nevyhnutné náklady súvisiace s distribúciou (dopravou) plagátov v prípade objednávky kampane vo viacerých mestách
  9. Cena uvedená v cenníku zhotoviteľa v deň prijatia objednávky od objednávateľa je dohodnutou cenou za poskytnutú službu, v prípade že nie je medzi zhotoviteľom a objed-návateľom písomne dohodnutá iná cena.
  10. Objednávateľ je oprávnený zrušiť svoju objednávku len za predpokladu, že zhotoviteľ doposiaľ nezahájil distribúciu alebo výlep plagátov. V prípade tohoto zrušenia objednáv-ky sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 50% z celkovej ceny kampane. Po zahájení distribúcie alebo výlepu plagátov nie je možné objednávku zrušiť a objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť celú cenu kampane. V prípade že nedodá objednávateľ v dohodnutý termín dohodnutý počet plagátov pre kampaň, je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín zahájenia kampane a kampaň skrátiť bez nároku na zníženie ceny.
  11. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť a zaslať objednávateľovi daňové doklady (faktúry) výhradne elektronicky v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Záruky a reklamácie
  1. Zhotoviteľ realizuje kampane v súlade s týmito podmienkami, prípadne v súlade s ďalšími vzájomne odsúhlasenými písomnými dohodami s objednávateľom.
  2. Zhotoviteľ zaručuje objednávateľovi, že uskutočňuje priebežnú kontrolu stavu vylepených plagátov. Poškodené plagáty zhotoviteľ opravuje, avšak len vtedy, keď objednávateľ dodá zhotoviteľovi s objednávkou zároveň náhradné plagáty pre zaistenie týchto oprav – najmenej 10% naviac na každý týždeň trvania kampane. Opravy plagátov uskutoč-ňuje zhotoviteľ bezplatne. V prípade že objednávateľ nedodá zhotoviteľovi náhradné plagáty v súlade s týmto bodom podmienok, potom stráca nárok na bezplatnú opravu plagátov po dobu trvania kampane, nárok na prípadnú zľavu z ceny alebo náhradu škody.
  3. Zhotoviteľ zaistí opravu poškodených plagátov najneskôr do 48 hodín od vlastného zistenia alebo v rovnakej lehote od nahlásenia objednávateľom.
  4. Plagáty dodané objednávateľom musia byť v prevedení znášajúcom premočenia. Farby tlače musia byť také, aby vzdorovali po celú dobu trvania kampane bežným chemickým latkám obsahujúcim v používaných lepidlách a vplyvu počasia. V prípade že plagáty túto kvalitu nemajú, je objednávateľ povinný toto oznámiť zhotoviteľovi písomne v objednávke. Kampaň potom bude realizovaná na základe zvláštnej objednávky so špecifickými podmienkami zhotovenia.
  5. Zhotoviteľ objednávateľovi vráti po skončení kampane nepoužité plagáty, pokiaľ o to objednávateľ v objednávke vopred písomne požiada.
  6. Zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi na jeho žiadosť správne uskutočnenie kampane, pokiaľ o to objednávateľ v objednávke vopred písomne požiada. Pokiaľ objednávateľ požiada zhotoviteľa o vyhotovenie zoznamu plagátových plôch s vylepenými plagátmi až dodatočne (nie priamo v objednávke), je zhotoviteľ oprávnený účtovať za dodatočné vyhotovení takéhoto zoznamu náhradu administratívnych nákladov až do výšky 10% z ceny kampane.
  7. Reklamácie týkajúce sa uskutočnenia kampane musí objednávateľ uplatniť len v priebehu objednaného trvania kampane a len písomne (e-mailom) s uvedením presného popisu a miesta závady (číslo plochy, ulice, mesto). Na reklamácie uplatňované po skončení objednaného trvania kampane nebude zhotoviteľom braný ohľad, v prípade že zhotoviteľ nebude objednávateľom v priebehu kampane preukázateľne písomne upozornený na závady v prevedení, má sa za to, že kampaň bola uskutočnená riadne podľa dojednaných podmienok.
  8. V prípade, že nebude možné využiť niektoré plochy niektorej časti alebo po celú dobu objednaného trvania kampane, informuje o tom zhotoviteľ objednávateľa do 48 hodín po zistení písomne, e-mailom alebo telefónom a ponúkne objednávateľovi náhradné plochy k výlepu pokiaľ možno v rovnakej lokalite. Objednávateľ použitie náhradných plôch zhotoviteľovi písomne potvrdí. Pokiaľ zhotoviteľ zistí uvedenú skutočnosť v deň výlepu alebo neskôr, rieši situáciu výlepom na náhradné plochy ihneď a opäť uvedeným po-stupom informuje objednávateľa. V prípade že objednávateľ s realizovaným riešením bude súhlasiť alebo do 24 hodín od prevzatia oznámenia písomne zhotoviteľovi neuvedie svoj nesúhlas s týmto náhradným riešením, považuje sa spôsob realizácie kampane z titulu použitia náhradných plôch za bezchybný.
  9. S odkazom na bod 4.7 objednávateľ a zhotoviteľ výslovne dohadujú, že kampaň je riadne bez chýb prevedená a odovzdaná okamžikom vylepenia plagátov. Objednávateľ a zhotoviteľ výslovne potvrdzujú, že dohodnutá kampaň sa považuje za bezchybnú okrem prípadov, kedy v priebehu dohodnutej doby kampane objednávateľ písomne preuká-že nedostatky v uskutočnení kampane. V takom prípade má objednávateľ právo na prípadnou zľavu z ceny podľa bodu 5.3, 5.4 a 5.5 týchto obchodných podmienok.
 5. Zodpovednosť za škody a vylúčenie konkurencie
  1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu kampaní v súlade s týmito podmienkami okrem prípadov vandalizmu alebo udalostí vyššej moci t. j. vojnový stav, živelné pohromy atď.
  2. Za obsah plagátov nesie plnú zodpovednosť objednávateľ. Objednávateľ je povinný na žiadosť zhotoviteľa zaslať náhľad plagátu, ktorý bude používaný pri kampani, a to pred jej zahájením.
  3. Pokiaľ je obsah plagátov v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo obsah plagátov hrubým, urážlivým alebo zosmiešňujúcim spôsobom popisujú iné osoby alebo skutočnosti, alebo objednávateľ nezašle na žiadosť zhotoviteľa náhľad plagátov, alebo objednávateľ uvedie či z nedbalosti nepravdivé ale-bo zavádzajúce údaje pri zmluvnom dohodnutí, môže zhotoviteľ uskutočňovanie kampane odmietnuť, prerušiť alebo zastaviť bez nároku objednávateľa na zľavu z ceny alebo náhradu škody.
  4. Pokiaľ v priebehu objednaného trvania kampane dôjde k poškodeniu vylepených plagátov a zhotoviteľ neprevedie nápravu do 48 hodín v súladu s kapitolou 4. týchto podmie-nok, je povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu.
  5. Zľava podľa bodu 5.3 sa vypočíta vynásobením počtu dní, počas ktorých poškodenie trvalo, počtu poškodených plagátov a cenou jedného plagátu na jeden deň podľa cenníku platného v deň prijatia objednávky. Počet dni sa počíta odo dňa nahlásenia závady objednávateľom alebo odo dňa zistenia zhotoviteľom do dňa odstránenia závady alebo uplynutí objednané doby trvania kampane, podľa toho, čo nastane skôr. Súčasne platí ustanovenie bodu 4.2 týchto podmienok.
  6. V prípade, že cena kampane bola už objednávateľom uhradená, poskytne zhotoviteľ objednávateľovi zľavu z budúcej kampane alebo vráti objednávateľovi hodnotu vypočíta-nej zľavy po skončení trvania kampane späť.
  7. Vylúčenie konkurencie nie je dohodnuté. Zhotoviteľ nezaručuje objednávateľovi, že na ploche nebudú umiestnené plagáty konkurenčných produktov. Zhotoviteľ sa však v rámci svojich možností bude snažiť konkurenčné výrobky oddeliť.
  8. Záverečné ustanovenia
   1. Prípadné obchodné spory budú riešené predovšetkým jednaním zhotoviteľa a objednávateľa. V prípade že nedôjde k dohode, bude spor rozhodovaný miestnym príslušným súdom.
   2. Objednaním kampane objednávateľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s ich znením.
   3. Zmluva o výlepe plagátov je platne uzavretá okamžikom prijatia objednávky vystavené objednávateľom v súlade s týmito obchodnými podmienkami zhotoviteľom alebo podpisom písomnej zmluvy. K inému spôsobu uzavretia zmluvy sa výslovne neprihliada.
   4. Tieto podmienky sú účinné od 1.10.2016 a riadi sa nimi zmluvné dojednanie prijaté od tohto dátumu. Všetky predchádzajúce obchodné podmienky sa týmto rušia.

  Obchodné podmienky.pdf