Pre mesta a obce

Ponúkame Vám, ako na naše náklady zlepšiť vzhľad Vášho mesta.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Kto sme

RENGL je spoločnosť zaisťujúca revitalizáciu, správu a prevádzkovanie 5 000 plagátovacích plôch v 170 mestách po celej Českej republike a na Slovensku. Premieňame vízie vedenia miest a obcí na zlepšovanie ich vzhľadu, fungovanie informačnej infraštruktúry a mestského mobiliára ako nerozdielnej súčasti prostredia, kde žijú jeho obyvatelia.
Sme najväčšou spoločnosťou vo svojom odbore. Pracuje u nás tím takmer 200 preškolených ľudí. Za rok 2023 sme pre našich zákazníkov realizovali takmer 20 000 objednávok a vylepili 1,5 milióna plagátov.

Pro města - Plakátovací plochy

Zmapovanie súčasného stavu, rekonštrukcia a výstavba plagátovacích plôch

Výlep plakátů

Na začiatku spolupráce uskutočníme detailné zmapovanie súčasného stavu výlepu plagátov, plagátovacích plôch a nelegálneho „čierneho“ vylepovania na území mesta a pripravíme komplexný návrh možného riešenia revitalizácie pôvodných plagátovacích plôch, ich výmen za nové a vyberieme lokality vhodné na prípadné umiestnenie nových plagátovacích plôch vrátane vhodných variantov týkajúcich sa ich rozmerov, tvarov a dizajnu. Návrh obsahuje aj rozpočet a časový harmonogram možnej realizácie.

Vypracované návrhy prediskutujeme s vedením mesta, odbornými pracovníkmi mestského úradu, prípadne aj pamiatkarmi a ďalšími dotknutými orgánmi. Po získaní ich stanovísk nasledujú úpravy pôvodných návrhov a schválenie finálnej verzie.

Po schválení vedením mesta a podpise zmluvy uskutočníme v súlade s dohodnutými podmienkami opravy alebo výmeny pôvodných plagátovacích plôch za nové a inštaláciu nového mobiliára vo schválených lokalitách a schválenom dizajne.

Preberáme administratívnu, právnu aj vecnú zodpovednosť za realizáciu celej investície.

Prevádzkovanie plagátovacích plôch a vylepovanie plagátov

V každom meste vytvoríme kontaktné miesto, kde si môžu miestni zákazníci ľahko a pohodlne objednať vylepenie plagátov tu aj v okolitých mestách.

Vylepovanie plagátov robia dôkladne vybraní a preškolení pracovníci, pričom ich prácu kontrolujeme. Na vylepovanie plagátov sme vyvinuli vlastné postupy, používame osvedčené lepidlá európskej výroby a plagáty sú usporiadané do prehľadnej schémy.

Vylepovanie plagátov a ich následnú údržbu počas celého objednaného obdobia garantujeme našim zákazníkom vo vysokej kvalite a estetickom vzhľade so všetkým súvisiacim servisom. Vylepené plagáty fotíme a fotografie poskytujeme našim zákazníkom na on-line kontrolu na webových stránkach.

Po skončení platnosti plagáty prelepujeme, nevyužité miesta bielo podlepujeme alebo poskytujeme charitatívnym organizáciám, poškodené plagáty opravujeme, nelegálne „čierne“ vylepené plagáty odstraňujeme a upratujeme vzniknutý neporiadok. Dbáme na estetický vzhľad prevádzkovaných plagátovacích plôch v uliciach mesta.

Zistené nedostatky odstraňujeme bezplatne do druhého pracovného dňa od nahlásenia. Pre pohodlie našich zákazníkov zaisťujeme v prípade ich záujmu aj tlač vlastných plagátov.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Riešenie nelegálneho „čierneho“ výlepu

Průběžně monitorujeme, dokumentujeme a nekompromisně odstraňujeme „černý“ výlep nejen z plakátovacích ploch, ale také z míst v jejich okolí a po dohodě i z dalších zasažených míst v území města.

Kontaktujeme usporiadateľov vylepovaných akcií a komunikujeme s nimi, získavame ich medzi bežných zákazníkov na vylepovanie plagátov štandardným spôsobom. Spolupracujeme s mestskou políciou a mestským úradom pri odhaľovaní pôvodcov nelegálneho „čierneho“ vylepovania.

Súborom nami uplatňovaných opatrení dokážeme výskyt nelegálneho „čierneho“ vylepovania na území mesta znížiť až o 70 %.

Pro města - Plakátovací plochy Pro města - Plakátovací plochy

Služby pre mesto, financovanie projektu<

Financování projektů

Vylepovanie plagátov pre potreby mesta a ním zriaďované organizácie sa uskutočňuje prednostne a za výrazne zvýhodnených podmienok alebo v dohodnutom rozsahu bezplatne na naše náklady. Obdobné podmienky vieme ponúknuť pre významnejšie miestne akcie aj v okolitých mestách, kde už plagátovacie plochy prevádzkujeme = zvýšenie informovanosti občanov a návštevnosti podujatí.

Plagátovacie plochy vieme doplniť o mapy okolia, informačné vývesky, smerové šípky, znak či logo mesta, kontakt na mestské informačné centrum a pod. Vzhľad plagátovacích plôch sa môže prispôsobiť miestnym podmienkam a ostatnému existujúcemu mobiliáru na území mesta.

Spoločnosť RENGL zaistí financovanie celého projektu bez bez akéhokoľvek finančného príspevku alebo zaťaženia rozpočtu mesta. Financujeme projektovú prípravu, tvorbu návrhu komplexného riešenia, inžiniering, rekonštrukciu pôvodného mobiliára, dodávku a inštaláciu nového mobiliára a následné zaistenie všetkého servisu súvisiaceho s prevádzkou a zaistením vylepovej služby na území mesta a technickú správu a údržbu prevádzkovaného mobiliára počas celej doby trvania zmluvy.

Referencie, realizované projekty

Mgr. Ľubomír Grega, starosta mestskej časti, 2012: "Po vzájomnej dohode so zástupcami vedenia mestskej časti Košice – Staré Mesto, Krajského pamiatkového útvaru, Útvaru hlavného architekta mesta Košice zaistila spoločnosť RENGL Slovensko rekonštrukciu pôvodných plagátových plôch aj výstavbu troch nových plagátových plôch v súlade s dopredu predloženým a schváleným projektom."

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části, 2011: "Pro potřeby Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora provádí společnost RENGL výlep plakátů za výrazně zvýhodněných podmínek. Firma zabezpečuje průběžnou správu a provoz plakátovacích ploch na své náklady a k naší spokojenosti."

Jiří Strobach, starosta městského obvodu, 2010: "Na počátku naší spolupráce se pracovníci společnosti RENGL s.r.o. ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3 podíleli na přípravě a realizaci projektu rekonstrukce původních plakátovacích ploch a výstavby nových, a to včetně historického centra města Plzně. V tomto roce společnost ve výstavbě plakátovacích ploch na své náklady dále pokračuje a Městský obvod tuto aktivitu dále podporuje."

Mgr. Josef Haluza, starosta městské části, 2011: "S činností společnosti RENGL na území Městské části Brno – jih jsme spokojeni a smluvní podmínky jsou plněny."

Mgr. art. Róbert Dúbravec, riaditeľ Útvaru hlavného architekta, 2012: "Spoločnosť RENGL Slovensko zaisťuje financovanie celého projektu bez finančnej spoluúčasti Mesta Martin. Výlep plagátov pre potreby Mesta Martin je vykonávaný za zvýhodnených podmienok a spoločnosť sa aktívne stará aj o likvidáciu nelegálneho „čierneho“ výlepu v uliciach mesta. Vzájomné zmluvné vzťahy sú plnené a spolupráca je na dobrej úrovni."

Petr Dlabal, starosta městského obvodu, 2012: "Společnost RENGL s.r.o. na své náklady na území našeho městského obvodu Vítkovice na své náklady vybudovala zcela nové plakátovací plochy. Současně zajišťuje jejich provoz s veškerým souvisejícím servisem."

Petr Zeman, zástupce starosty městské části, 2011: "Městská část Praha 13 má smluvní vztah se společností RENGL s. r. o. od roku 2009. Společnost umístila po vzájemném projednání a dohodě ve vytipovaných lokalitách na území městské části celkem 14 plakátovacích ploch odpovídajícím svým vzhledem a umístěním současným trendům a potřebám."

Banská Bystrica, 23 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Martin, 27 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Žilina, 30 ploch

Pro města - Plakátovací plochy