Ponúkame Vám, ako na naše náklady zlepšiť vzhľad Vášho mesta.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Kto sme

RENGL je spoločnosť zaisťujúca revitalizáciu, správu a prevádzkovanie 3 500 plagátovacích plôch v 110 mestách po celej Českej republike a na Slovensku. Premieňame vízie vedenia miest a obcí na zlepšovanie ich vzhľadu, fungovanie informačnej infraštruktúry a mestského mobiliára ako nerozdielnej súčasti prostredia, kde žijú jeho obyvatelia.
Sme najväčšou spoločnosťou vo svojom odbore. Pracuje u nás tím takmer 200 preškolených ľudí. Za rok 2014 sme pre našich zákazníkov realizovali takmer 20 000 objednávok a vylepili 1,5 milióna plagátov.

Pro města - Plakátovací plochy

Zmapovanie súčasného stavu, rekonštrukcia a výstavba plagátovacích plôch

Pro města - Plakátovací plochy

Na začiatku spolupráce uskutočníme detailné zmapovanie súčasného stavu výlepu plagátov, plagátovacích plôch a nelegálneho „čierneho“ vylepovania na území mesta a pripravíme komplexný návrh možného riešenia revitalizácie pôvodných plagátovacích plôch, ich výmen za nové a vyberieme lokality vhodné na prípadné umiestnenie nových plagátovacích plôch vrátane vhodných variantov týkajúcich sa ich rozmerov, tvarov a dizajnu. Návrh obsahuje aj rozpočet a časový harmonogram možnej realizácie.

Vypracované návrhy prediskutujeme s vedením mesta, odbornými pracovníkmi mestského úradu, prípadne aj pamiatkarmi a ďalšími dotknutými orgánmi. Po získaní ich stanovísk nasledujú úpravy pôvodných návrhov a schválenie finálnej verzie.

Po schválení vedením mesta a podpise zmluvy uskutočníme v súlade s dohodnutými podmienkami opravy alebo výmeny pôvodných plagátovacích plôch za nové a inštaláciu nového mobiliára vo schválených lokalitách a schválenom dizajne.

Preberáme administratívnu, právnu aj vecnú zodpovednosť za realizáciu celej investície.

Prevádzkovanie plagátovacích plôch a vylepovanie plagátov

V každom meste vytvoríme kontaktné miesto, kde si môžu miestni zákazníci ľahko a pohodlne objednať vylepenie plagátov tu aj v okolitých mestách.

Vylepovanie plagátov robia dôkladne vybraní a preškolení pracovníci, pričom ich prácu kontrolujeme. Na vylepovanie plagátov sme vyvinuli vlastné postupy, používame osvedčené lepidlá európskej výroby a plagáty sú usporiadané do prehľadnej schémy.

Vylepovanie plagátov a ich následnú údržbu počas celého objednaného obdobia garantujeme našim zákazníkom vo vysokej kvalite a estetickom vzhľade so všetkým súvisiacim servisom. Vylepené plagáty fotíme a fotografie poskytujeme našim zákazníkom na on-line kontrolu na webových stránkach.

Po skončení platnosti plagáty prelepujeme, nevyužité miesta bielo podlepujeme alebo poskytujeme charitatívnym organizáciám, poškodené plagáty opravujeme, nelegálne „čierne“ vylepené plagáty odstraňujeme a upratujeme vzniknutý neporiadok. Dbáme na estetický vzhľad prevádzkovaných plagátovacích plôch v uliciach mesta.

Zistené nedostatky odstraňujeme bezplatne do druhého pracovného dňa od nahlásenia. Pre pohodlie našich zákazníkov zaisťujeme v prípade ich záujmu aj tlač vlastných plagátov.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Riešenie nelegálneho „čierneho“ výlepu

Průběžně monitorujeme, dokumentujeme a nekompromisně odstraňujeme „černý“ výlep nejen z plakátovacích ploch, ale také z míst v jejich okolí a po dohodě i z dalších zasažených míst v území města.

Kontaktujeme usporiadateľov vylepovaných akcií a komunikujeme s nimi, získavame ich medzi bežných zákazníkov na vylepovanie plagátov štandardným spôsobom. Spolupracujeme s mestskou políciou a mestským úradom pri odhaľovaní pôvodcov nelegálneho „čierneho“ vylepovania.

Súborom nami uplatňovaných opatrení dokážeme výskyt nelegálneho „čierneho“ vylepovania na území mesta znížiť až o 70 %.

Pro města - Plakátovací plochy
Pro města - Plakátovací plochy

Služby pre mesto, financovanie projektu

Vylepovanie plagátov pre potreby mesta a ním zriaďované organizácie sa uskutočňuje prednostne a za výrazne zvýhodnených podmienok alebo v dohodnutom rozsahu zadarmo na naše náklady. Obdobné podmienky dokážeme ponúknuť pre významnejšie miestne akcie aj v okolitých mestách, kde už plagátovacie plochy prevádzkujeme = zvýšenie informovanosti občanov a návštevnosti podujatí.

Plagátovacie plochy vieme doplniť o mapy okolia, informačné vývesky, smerové šípky, znak či logo mesta, kontakt na mestské informačné centrum a pod. Vzhľad plagátovacích plôch sa môže prispôsobiť miestnym podmienkam a ostatnému existujúcemu mobiliáru na území mesta.

Spoločnosť RENGL zaistí financovanie celého projektu bez finančného príspevku a zaťaženia rozpočtu mesta. Financujeme prípravu projektu, vytvorenie návrhu komplexného riešenia, inžiniering, rekonštrukciu pôvodného mobiliára, dodávku a inštaláciu nového mobiliára a následné zaistenie všetkého servisu súvisiaceho s prevádzkou a zaistením vylepovacej služby na území mesta a technickú správu a údržbu prevádzkovaného mobiliára po celý čas trvania zmluvy.

Pro města - Plakátovací plochy

Reference, realizované projekty

Mgr. Ľubomír Grega, starosta mestskej časti, 2012: "Po vzájomnej dohode so zástupcami vedenia mestskej časti Košice – Staré Mesto, Krajského pamiatkového útvaru, Útvaru hlavného architekta mesta Košice zaistila spoločnosť RENGL Slovensko rekonštrukciu pôvodných plagátových plôch aj výstavbu troch nových plagátových plôch v súlade s dopredu predloženým a schváleným projektom."

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části, 2011: "Pro potřeby Městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora provádí společnost RENGL výlep plakátů za výrazně zvýhodněných podmínek. Firma zabezpečuje průběžnou správu a provoz plakátovacích ploch na své náklady a k naší spokojenosti."

Jiří Strobach, starosta městského obvodu, 2010: "Na počátku naší spolupráce se pracovníci společnosti RENGL s.r.o. ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3 podíleli na přípravě a realizaci projektu rekonstrukce původních plakátovacích ploch a výstavby nových, a to včetně historického centra města Plzně. V tomto roce společnost ve výstavbě plakátovacích ploch na své náklady dále pokračuje a Městský obvod tuto aktivitu dále podporuje."

Mgr. Josef Haluza, starosta městské části, 2011: "S činností společnosti RENGL na území Městské části Brno – jih jsme spokojeni a smluvní podmínky jsou plněny."

Mgr. art. Róbert Dúbravec, riaditeľ Útvaru hlavného architekta, 2012: "Spoločnosť RENGL Slovensko zaisťuje financovanie celého projektu bez finančnej spoluúčasti Mesta Martin. Výlep plagátov pre potreby Mesta Martin je vykonávaný za zvýhodnených podmienok a spoločnosť sa aktívne stará aj o likvidáciu nelegálneho „čierneho“ výlepu v uliciach mesta. Vzájomné zmluvné vzťahy sú plnené a spolupráca je na dobrej úrovni."

Petr Dlabal, starosta městského obvodu, 2012: "Společnost RENGL s.r.o. na své náklady na území našeho městského obvodu Vítkovice na své náklady vybudovala zcela nové plakátovací plochy. Současně zajišťuje jejich provoz s veškerým souvisejícím servisem."

Petr Zeman, zástupce starosty městské části, 2011: "Městská část Praha 13 má smluvní vztah se společností RENGL s. r. o. od roku 2009. Společnost umístila po vzájemném projednání a dohodě ve vytipovaných lokalitách na území městské části celkem 14 plakátovacích ploch odpovídajícím svým vzhledem a umístěním současným trendům a potřebám."

Banská Bystrica, 23 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Martin, 27 ploch

Pro města - Plakátovací plochy

Žilina, 30 ploch

Pro města - Plakátovací plochy