Objednávka výlepu plagátov


Kontaktné údaje
Firma (objednávatel):
IČ:DIČ:
Kontaktná osoba:
E-mail:Telefón:
Ulica, č.p.:
Mesto:PSČ:
Názov kampane, stručná charakteristika
Produkt alebo akcia, ktoré budú propagované
Plagáty
Počet k vylepenia celkom:
Počet náhradních na opravy:
Formát plagátov:
Overte si formát plagátu
A0 A1
A2 A3 A4
Prelepka:
Časové údaje
Začiatok kampane:
Dátum konania akcie:
Dátum skončenia kampane:
Územie, ktoré má kampaň pokrývať
Mesto, do zátvorky počet plagátov:
Zvláštne prianie
Napr. zoznam plôch pre garantovaný výber, fotodokumentácia, zvláštna požiadavka na umiestenie apod.
Ďakujeme za vyplnenie objednávky
Vystavením objednávky objednávateľ výslovne súhlasí s obchodnými podmienkami RENGL Slovensko, s.r.o. uvedenými na www.rengl.sk. Súčasne potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje súhlasia s údajmi v jeho Živnostenskom liste alebo Obchodnom registri.

Vystavené dňa 27.09.2023
Podpis a prípadne pečiatka: